Algemene voorwaarden van Water Pik, Inc.

Door gebruik te maken van deze en andere websites die door Water Pik, Inc. of divisies, dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen (gezamenlijk ‘Water Pik’) worden beheerd, stemt u in met de volgende algemene voorwaarden en het Privacybeleid.

Water Pik kan elk aspect van de websites beëindigen, wijzigen, opschorten of buiten gebruik stellen, waaronder de beschikbaarheid van onderdelen. Water Pik kan ook grenzen aan bepaalde onderdelen en services stellen of uw toegang tot onderdelen van of de gehele website beperkingen zonder kennisgeving of aansprakelijkheid.

OVERIGE BEDRIJVEN

Andere partijen dan Water Pik kunnen webwinkels exploiteren, services verlenen of productlijnen op deze website verkopen. Bovendien bieden we koppelingen naar de websites van gelieerde ondernemingen en bepaalde andere bedrijven. Het maakt niet uit of ze goedgekeurde gelieerde ondernemingen of zakenpartners zijn: Water Pik hoeft deze bedrijven niet te onderzoeken en evalueren en we onderschrijven of garanderen geen aanbiedingen van deze bedrijven, gelieerde ondernemingen of personen, hun acties of de content op hun websites. Het contact met hen is louter tussen u en hen, en u dient hun gebruiksvoorwaarden en privacybeleid goed door te lezen.

KOPPELINGEN NAAR WEBSITES VAN DERDEN

Koppelingen op een website van Water Pik naar andere websites worden alleen gemakshalve weergegeven. Als u een website van Water Pik verlaat via een koppeling, dient u te beseffen dat de content op de website van derden niet wordt verstrekt of onderschreven door Water Pik en dat Water Pik de gebruiksvoorwaarden of andere beleidslijnen van dergelijke websites niet heeft beoordeeld of goedgekeurd. Water Pik houdt geen toezicht op, verklaart en garandeert niets over en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor websites van derden, met inbegrip van, zonder beperking, producten of services waarvoor reclame wordt gemaakt of die te koop worden aangeboden op deze websites.

AFWIJZING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

DEZE WEBSITE WORDT DOOR WATERPIK IN DE HUIDGE STAAT VERSTREKT, MET ALLE TEKORTKOMINGEN EN OP BASIS VAN BESCHIKBAARHEID. WATERPIK VERKLAART OF GARANDEERT NIETS, NADRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, BETREFFENDE DE WERKING VAN DEZE WEBSITE OF DE INFORMATIE, CONTENT, MATERIALEN, PRODUCTEN, PRODUCTBESCHRIJVINGEN, BESCHREVEN TOEPASSINGEN VAN PRODUCTEN, ZELFHULP OF ‘INSTALLATIERICHTLIJNEN’ OP DEZE WEBSITE. U STEMT NADRUKKELIJK ERMEE IN DAT U DEZE WEBSITE OP EIGEN RISICO GEBRUIKT.

 

TOEPASSELIJKE WETGEVING

Door www.waterpik.com of andere websites onder beheer van Water Pik te bezoeken, stemt u ermee in dat de wetgeving van de staat Colorado, met uitsluiting van internationaal privaatrechtelijke bepalingen, van toepassing zijn op deze Algemene voorwaarden en eventuele vorderingen of geschillen die tussen u en Water Pik kunnen voortvloeien uit uw gebruik van deze websites. De Europese Commissie biedt een online platform voor geschillenbeslechting, die u hier kunt vinden: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Neem contact met ons op als u ons wilt attenderen op een zaak.

PRIVACY

Meer informatie over onze privacypraktijken vindt u in ons Privacybeleid, dat ook van toepassing is op www.waterpik.com en andere websites onder beheer van Water Pik.

AUTEURSRECHT

Alle content op deze website, zoals foto’s, tekeningen, tekst, grafieken, logo’s, knoppictogrammen, afbeeldingen, geluidsfragmenten, digitale downloads, datacompilaties, broncodes, scripts en software, is het eigendom van Water Pik of de contentleveranciers van Water Pik en wordt beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrechtwetgeving. De verzameling, compilatie, samenvoeging en rangschikking van alle content op deze website zijn het exclusieve eigendom van Water Pik en worden beschermd door Amerikaanse en internationale auteurswetgeving.

HANDELSMERKEN

Waterpik, Water Pik, Charleston, Cascadia, Grace, Linea, Aquafall, The Original Shower Massage, Misting Massage, Sensonic, Accureach, EcoFlow en andere merken die regelmatig op onze website worden vermeld, zijn handelsmerken van Water Pik. Deze lijst is niet volledig. Indien een merk niet voorkomt op de lijst, betekent dit niet dat Water Pik afstand doet van rechten betreffende dat merk. Andere product- of servicenamen, logo’s, afbeeldingen, paginakoppen, knoppictogrammen en scripts van Water Pik zijn ook handelsmerken of huisstijl van Water Pik. Handelsmerken en de huisstijl van Water Pik mogen niet worden gebruikt voor producten of services die niet afkomstig zijn van Water Pik. Alle overige handelsmerken die geen eigendom van Water Pik zijn en worden weergegeven op deze website, zijn het eigendom van de respectieve eigenaren.

Klachten over auteursrecht

Water Pik stelt alles in het werk om de intellectuele eigendomsrechten van anderen te respecteren en we verlangen hetzelfde van onze gebruikers. Water Pik kan naar eigen oordeel de accounts of toegangsrechten beëindigen van gebruikers die intellectuele eigendomsrechten schenden.

Indien u van mening bent dat uw werk op onze website dusdanig is gekopieerd dat inbreuk wordt gemaakt op uw auteursrecht, dient u de volgende informatie te verstrekken aan de Copyright Agent van Water Pik:

  1. Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die is gevolmachtigd om namens de auteursrechthebbende op te treden;
  2. Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop volgens u inbreuk zou zijn gemaakt;
  3. Een beschrijving van de plaats waar het materiaal waarop volgens u inbreuk zou worden gemaakt, zich op onze website bevindt;
  4. Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres zodat we contact met u kunnen opnemen;
  5. Een verklaring van u dat u in goed vertrouwen van mening bent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de auteursrechthebbende, zijn/haar tussenpersoon of de wet; en
  6. Een verklaring van u, gedaan op straffe van meineed, dat de informatie in uw kennisgeving aan ons nauwkeurig is en dat u de auteursrechthebbende bent of dat u bent gevolmachtigd om namens de auteursrechthebbende op te treden.

U kunt als volgt contact opnemen met de Copyright Agent van Water Pik indien u inbreuk op een auteursrecht wilt melden:

Water Pik, Inc.
c/o Legal Services
1730 East Prospect Road
Fort Collins, CO 80553-0001

LICENTIE EN TOEGANG TOT WEBSITE

Water Pik verleent u een beperkte licentie om deze website te bezoeken en hiervan persoonlijk gebruik te maken. Elk ander gebruik van deze website is verboden. Deze licentie geldt niet voor wederverkoop of commercieel gebruik van deze website of de betreffende content; verzameling en gebruik van productaanbiedingen, -beschrijvingen of -prijzen; wijziging aan of afgeleid gebruik van deze website of de betreffende content; downloaden of kopiëren van accountgegevens ten behoeve van iemand anders; of gebruik van datamining, robots of soortgelijke tools voor het verzamelen en extraheren van data. Deze website mag alleen geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht en bezocht of anderszins worden geëxploiteerd voor enig commercieel doel na nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Water Pik. U mag alleen frames of frametechnieken gebruiken om handelsmerken, logo’s of andere bedrijfseigen informatie (met inbegrip van afbeeldingen, tekst, pagina-indeling of vorm) van Water Pik in te sluiten na nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Water Pik. U mag alleen metatags of andere ‘verborgen tekst’ met de naam of handelsmerken van Water Pik gebruiken na nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Water Pik. Bij elk ongeautoriseerd gebruik wordt de door Water Pik verleende toestemming of licentie ingetrokken.

UW ACCOUNT

Indien u deze website gebruikt, bent u ervoor verantwoordelijk om uw account en wachtwoord up-to-date en vertrouwelijk te houden en om de toegang tot uw account en computer te beperken. U accepteert volledige verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die via uw account en wachtwoord plaatsvinden.

VERLIESRISICO

Alle artikelen die bij Water Pik zijn aangeschaft via www.waterpik.nl of andere websites onder beheer van Water Pik zijn gemaakt uit hoofde van een leveringscontract. Dit betekent dat het verliesrisico en eigendomsrecht voor deze artikelen aan u wordt overgedragen na onze levering aan de expediteur.