WATER PIK, INC. GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN SCORES EN BEOORDELINGEN VAN KLANTEN

Uw gedrag met betrekking tot de door Water Pik, Inc. aangeboden dienst Scores en beoordelingen van klanten (Customer Ratings and Review service, "CRR-service") is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen het Privacybeleid van Water Pik, Inc. en deze gebruiksvoorwaarden hebben deze gebruiksvoorwaarden voorrang wat betreft de CRR-service.

Wanneer u content naar Water Pik, Inc.zendt, verklaart en garandeert u dat:

 • u de enige auteur en eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten bent;
 • u vrijwillig afstand doet van alle "morele rechten" die u op deze content heeft;
 • alle content die u heeft gepost correct is;
 • u minstens 18 jaar oud bent;
 • gebruik van de door u geleverde informatie geen inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden en geen schade aan personen of entiteiten zal toebrengen.

U gaat er verder mee akkoord en garandeert dat u geen content zult inzenden:

 • waarvan u weet dat deze onwaar, onjuist of misleidend is;
 • die inbreuk maakt op het auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim of andere eigendomsrechten van derden of publiciteits- of privacyrechten;
 • die in strijd is met een wet, statuut, verordening of reglement (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, die met betrekking tot exportregeling, bescherming van consumenten, oneerlijke concurrentie, anti-discriminatie of misleidende reclame);
 • die lasterlijk, beledigend, hatelijk, bevooroordeeld op basis van ras of godsdienst of aanstootgevend, onwettig bedreigend of onwettig intimiderend zijn voor personen, vennootschappen of bedrijven;
 • waarvoor u van derden betaling of een vergoeding hebt ontvangen;
 • die informatie bevat met betrekking tot andere websites, adressen, e-mailadressen, contactinformatie of telefoonnummers;
 • die computervirussen, wormen of andere mogelijk schadelijke computerprogramma's of bestanden bevat.

U gaat ermee akkoord om Water Pik, Inc. (en haar functionarissen, directieleden, agenten, dochterondernemingen, joint ventures, werknemers en externe serviceproviders, met inbegrip van maar niet beperkt tot Bazaarvoice, Inc.), te vrijwaren tegen alle claims, eisen en schade (werkelijke en gevolgschade) van iedere soort en aard, bekend en onbekend, met inbegrip van redelijke advocatenkosten, die voortkomen uit niet-nakoming van uw hierboven uiteengezette beweringen en garanties, of uw overtreding van een wet of de rechten van derden.

Voor alle content die u inzendt, verleent u Water Pik, Inc. een blijvend, onherroepelijk, overdraagbaar recht waarop geen royalty rust en vergunning om deze content te gebruiken, kopiƫren, wijzigen, geheel te verwijderen, adapteren, uitgeven, vertalen, er afgeleide werken van te maken en/of deze content te verkopen en/of distribueren en/of deze content in iedere vorm, ieder medium of iedere technologie overal ter wereld op te nemen zonder vergoeding aan u.

Alle content die u inzendt kan naar eigen goeddunken door Water Pik, Inc. worden gebruikt. Water Pik, Inc. behoudt zich het recht voor om content op de website van Water Pik, Inc. waarvan Water Pik, Inc. naar eigen oordeel meent dat deze in strijd is met de richtlijnen voor content of een andere bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, te veranderen, condenseren of verwijderen. Water Pik, Inc. garandeert niet dat u via Water Pik, Inc. de mogelijkheid hebt om door u ingezonden content te bewerken of te verwijderen. Scores en geschreven reacties worden gewoonlijk binnen twee tot vier werkdagen gepost. Water Pik, Inc. behoudt zich echter het recht voor om een inzending om welke reden dan ook te verwijderen of te weigeren te posten. U erkent dat u, niet Water Pik, Inc., verantwoordelijk bent voor de inhoud van uw inzending. Niets van de content die u inzendt is onderworpen aan vertrouwelijkheidsverplichting vanwege Water Pik, Inc., haar agenten, dochterondernemingen, filialen, partners of externe serviceproviders en hun respectieve directieleden, functionarissen en werknemers.